2 بسته مناسبت فعال در رخداد 365 وجود دارد.

تقویم رسمی سال 1396

تقویم رسمی
تقویم رسمی سال 1396 58 روز 1500 - 750 تومان

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1396

تقویم رسمی
تعطیلی های تقویم رسمی سال 1396 58 روز رایگان
تقویم رسمی

تقویم رسمی سال 1396

تقویم رسمی سال 1396 تیم رخداد 365 58 روز 1500 - 750 تومان

این بسته مناسبت شامل مناسبت های ملی ، مذهبی و جهانی است که منطبق با تقویم رسمی منتشر شده توسط شورای مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران می باشد. تمام مناسبت های ثبت شده همراه با جزئیاتی در مورد رویداد مد نظر بوده و به همراه آن لینکی جهت مطالعه بیشتر در مورد رودیداد نیز گنجانده شده است.

برچسب : مناسبت های 1396,تقویم 1396,تعطیلی های 1396,مناسبت های مذهبی 1396,تقویم ایرانی 1396,تقویم جلالی 1396,تقویم رسمی 1396,تقویم سال 1396,تعطیلی 96,تعطیلات 1396

پشتیبانی ازتقویم گوگل
پیشنهاد : برنامه تقویم خورشیدی (SunCalendar) را برای برنامه ریزی تان استفاده کنید!!![هماهنگ با تقویم گوگل]
تقویم رسمی

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1396

تعطیلی های تقویم رسمی سال 1396 تیم رخداد 365 58 روز رایگان

این بسته مناسبت شامل تعطیلات ملی و مذهبی سال 1396 است که منطبق با تقویم رسمی منتشر شده توسط شورای مركز تقويم مؤسسه ژئوفيزیک دانشگاه تهران می باشد. تمام مناسبت های ثبت شده همراه با جزئیاتی در مورد رویداد مد نظر بوده و به همراه آن لینکی جهت مطالعه بیشتر در مورد رودیداد نیز گنجانده شده است.

برچسب : تعطیلی های مذهبی سال 96,تعطیلی های سال 1396,تعطیلات سال 1396,تعطیلی 96,تعطیلات 1396

پشتیبانی ازتقویم گوگل
پیشنهاد : برنامه تقویم خورشیدی (SunCalendar) را برای برنامه ریزی تان استفاده کنید!!![هماهنگ با تقویم گوگل]